از پیشش به نور پناه اوردم........به انچه که درستی مینامند.......پس او مرا نام داد....پس او مرا افرید...نه انکه مرا با خودش برده بود......بلکه همان که مرا اورده بود....