اگر ذهن خالی مثل شکم خالی سر و صدا می کرد همه به دنبال دانش بودند!!!