وقتی که زندگی یه تیاتر مزخرفه تنها به جرعه های فراموشی دلخوشم