به بعضی ها باید گفت : یکی از شرایط ناز کردن ، ناز بودنه !!!