من امیر لئون هستم اسمم مسدود شده نمیدونم چه غلطی بکنم لطفا یکی به دادم برسههههههههه