من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هرفریادی لازم است