غریبه ای بیش نیستم، خواستی سراغمو بگیری بیا kingsera.ir