تمام مشکلات زمانی شروع میشه که احساسات خودتو به کلمه ترجمه کنی