یه بار اومدم کارمو بندازم فردا, بلند انداختم افتاد پس فردا