لاشخور ها همیشه دورشون شلوغه برا عقاب بودن باید گاهی تنهابود