دل من با دل توکه یکی نی...بدبخ قیافتو ببین ترکیدی!!