ونگر : ممکن است [بزرگی یک باشگاه] برای بقیه، اندازه ی دسته چک (پول) اون باشگاه باشه، ولی برای من میزان حمایت از اون باشگاه هست