من می مونم و سکوتم رو دار می زنم من می مونم و سعودم رو جار می زنم فقط فریاد