هاها
 
 
 
 • Avatar: The Game

  Avatar: The Game

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Dragon Age: Origins

  Dragon Age: Origins

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Crysis 2

  Crysis 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • DiRT 2

  DiRT 2

  PC
  عاشق هم گروهی با کن بلاکم

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Demon's Souls

  Demon's Souls

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Dante's Inferno

  Dante's Inferno

  PSP
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed II

  Assassin's Creed II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Mirror's Edge

  Mirror's Edge

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Resistance 2

  Resistance 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Dead Space

  Dead Space

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •