بازی ها به تو می گویند: تا ذهن آماده و سختکوشی تو نباشد،قهرمان داستان هیچگاه پیروز نخواهد شد.