شیشه های الکلو میرم بالا قلوپ قلـــــــــــــــــــــــــــــــوپــ