اغاز هر پایانی یعنی پایان هر اغاز که انتهایش ابتدای شروع اول است در مسیر شروع اغاز بی پایان......:دی