غم قفس به کنار .آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی سرو پاست...