من غریبه دیروزم...اشنای امروزم...وفراموش شده فردایم...