اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد......بدان که ان هوای دل من است که به یادت می وزد