از مصرف کننده بودن خسته شدم.چرا من چیزی تولید نکنم!!!؟؟؟