سالیان سال، توی زیرزمین ها، با ترس و لزر واسه آرزوها فریاد زدیم ما....