مرداب به رود گفت : چه کردی که زلالی ؟! جواب داد : ” گذشتم “