گرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد باور محال بودنش را عوض کن . .