زندگی نمی کنم برای بخشیده شدن پس تا سر حدمرگ میجنگم!!دیالوگ مشهور کریتوس‍!
 
 
 
  • Assassin's Creed II

    Assassin's Creed II

    Xbox 360
    بازی بسیار خوب و زیبا

    9