منطق تو را از الف به ب مي برد در حالي كه تخيل تو را به همه جا مي برد