در جهان احمق های زیادی وجود دارد .... و روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می شود.