فریاد نمی زنم صدام خراب میشه.خیلی آروم و ملایم میگم کشک جانم