بیشتر کارهایی که کردم رو خوب اومدم به غیر از این آخری رو که افتادم و زمین گیرم کرده برای 1 سال.