وقتی کسی را دور انداختیم..دیگر نباید اشتباهاتش را تشریح کنیم وقتی دنبال چراهای اشتباهاتو او میریم که..هنوز او را کاملا دور نینداخته باشیم...