صبر و ارامش . تنها کفشهایی که میتوان با اونا از کوه زندگی بالا رفت