زندگی کن تا دنیا را تغییر دهی، ایده هایت را بمباران کن!