خواجه در ابريشم و ما در گليم عاقبت اى دل همه يكسر گليم( اهلى شيرازى )