ویتو اسکالتا : شاید فراموش کرده اند که زندگی یک سیگار است و این سیگار به زودی تمام خواهد شد ...